Obchodní podmínky prodeje zboží

VÁŽENÍ SPOTŘEBITELÉ, ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SI PEČLIVĚ PROSTUDOVALI NÍŽE UVEDENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 

UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY S NÁMI BEZVÝHRADNĚ PŘISTUPUJETE K TĚMTO OBCHODNÍM PODMÍNKÁM A ZAVAZUJETE SE JE DODRŽOVAT. TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KUPNÍ SMLOUVY, KTEROU UZAVÍRÁTE PROSTŘEDNICVÍM E-SHOPU S NÁMI.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

platí pro veškeré kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem, jako kupujícím, a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1. Vymezení pojmů

„Spotřebitel“ – Spotřebitelem jste Vy, pokud uzavíráte smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

„Prodávající“ – Mgr. Zdenka Šardová, se sídlem: Lesní 725, 66401 Bílovice nad Svitavou, IČO: 04870638, zapsaná v Živnostenském rejstříku, neplátce DPH.

„E-shop“ – internetové stránky prodávajícího umístěné na webové adrese www.nordic-walking-brno.cz, jejichž prostřednictvím dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem;

„Obchodní podmínky“ – tyto obchodní podmínky, které blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího na straně jedné a Vás jako spotřebitele a kupujícího na straně druhé;

„Zboží“ – jakékoliv zboží, které prodávající nabízí prostřednictvím E-shopu;

„Zákon“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

2. Základní informace pro spotřebitele

Před uzavřením kupní smlouvy Vám sdělujeme, že tento e-shop provozuje a smlouvu uzavíráte s Mgr.Zdenkou Šardovou, IČO: 04870638, se sídlem: Lesní 725, 66401 Bílovice nad Svitavou, IČO: 04870638, zapsaná v Živnostenském rejstříku. Prodávající není plátcem DPH.

 

Kontakt: 

tel.: +420 776 197 707

e-mail: nordic-walking-brno@seznam.cz

 

Popis zboží a cena

Zboží je vždy označeno, vyobrazeno a popsáno, včetně ceny, u konkrétního výrobku nabízeného prodávajícím. Cena je vždy s DPH. Cena je uvedena bez nákladů na platbu (poplatky za dobírku apod.) a dodání, jejichž způsob si můžete zvolit. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně zboží, jeho označení či popisu nás neváhejte kontaktovat. Komunikace s námi na dálku není spojena s žádnými náklady na prostředky komunikace na dálku mimo běžné náklady na Vaše připojení k e-shopu, případně mimo Vaše běžné náklady na komunikaci prostřednictvím telefonu.

Dodání:

Prodávající umožňuje dodání prostřednictvím přepravce České pošty, GLS,  Zásilkovny, Balíkovny nebo prostřednictvím osobního převzetí v sídle prodávajícího nebo dle dohody se Spotřebitelem.

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží do 30ti dnů od objednávky v případě dobírky a do 30ti dnů od zaplacení zboží v případě platby předem, pokud se se Spotřebitelem nedohodne jinak. V případě, že Prodávající zboží v této lhůtě nedodá, má Spotřebitel právo od koupi odstoupit. 

Odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato 14ti denní lhůta běží ode dne, kdy převezmete zboží. 

Odstoupení od smlouvy zašlete a doručte písemně před uplynutím příslušné lhůty.

Prodávající Vám následně přijetí odstoupení od smlouvy písemně potvrdí.

 

Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu kupní cenu za zboží, kterou jste zaplatili, a to

nejpozději  do 14 dnů ode dne, kdy nám doručíte odstoupení od smlouvy a vrátíte zboží. Dopravné za doručení zboží se nevrací. Náklady na vrácení zboží nesete Vy, a to i v případě, že zboží z jakéhokoliv důvodu nelze vrátit běžnou poštovní cestou.

Peněžní prostředky Vám budou vráceny převodem na účet nebo hotově.

V průběhu lhůty pro odstoupení odpovídá spotřebitel prodávajícímu za případně snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

Reklamace (práva z vadného plnění)

Jako spotřebitel jste oprávnění uplatnit práva z vadného plnění, které se u našeho spotřebního zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. Výjimky z tohoto práva naleznete níže. 

Nemá-li zboží vlastnosti, které lze očekávat nebo neodpovídá-li právním předpisům, můžete požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze součásti jednotlivého zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového kusu zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. 

Právo z vadného plnění Vám však nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.

Jakákoliv práva z vad se uplatňují u nás jako u prodávajícího, pokud na zboží není uvedeno jinak.

 

Stížnosti spotřebitelů

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, připomínku, nejasnost nebo stížnost, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Tyto informace pro spotřebitele tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a obchodních podmínek.

Uzavřením smlouvy jako spotřebitel potvrzujete, že jste se v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než jste učinili závaznou nabídku, seznámili se všemi výše uvedenými skutečnostmi a zároveň i s našimi obchodními podmínkami, ke kterým uzavřením kupní smlouvy přistupujete.

 

3. Kupní smlouva

3.1 Vystavením zboží prostřednictvím e-shopu Vám představujeme sortiment zboží a podmínky jeho dodání. Zasláním objednávky činíte nabídku k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká tím, že Vaši objednávku přijmeme. Toto přijetí Vám potvrdíme informativním e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu zadanou v objednávce.

3.2 Kupní smlouvou se jako prodávající zavazujeme, že Vám jako spotřebiteli odevzdáme zboží, které je předmětem koupě, a umožníme Vám k němu nabýt vlastnické právo. Vy se zavazujete, že zboží převezmete a zaplatíte nám, jako prodávajícímu, kupní cenu.

3.3 Odesláním objednávky spotřebitel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a připojuje se k nim. Odesláním objednávky spotřebitel dále prohlašuje, že těmto obchodním podmínkám plně porozuměl a že tyto neobsahují žádná nesrozumitelná, nečitelná nebo pro něj nevýhodná ustanovení.

3.5 Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo z důvodů daných obchodními podmínkami nebo zákonem. Pokud máte zájem o změnu smlouvy, kontaktujte nás.

3.6 Vystavení zboží prostřednictvím e-shopu není veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv dalším zvláštním způsobem uzavření smlouvy. Ustanovení § 1770 až 1784 zákona jsou tak výslovně vyloučena.

3.7 Je vyloučeno uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona.

3.8 Nebezpečí škody na zboží přechází na spotřebitele jeho převzetím. V případě, že si zboží nepřevezmete osobně v provozovně, bude zboží expedováno, až po zaplacení celé kupní ceny. Informaci o tom, že zboží je připraveno k převzetí v provozovně prodávajícího nebo informaci o tom, že zboží bylo expedováno, obdržíte e-mailem na adresu uvedenou ve Vaší objednávce.

3.9 V případě, že neuhradíte kupní cenu do 15 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva bez dalšího zaniká. V případě, že zboží nepřevezmete od přepravce nebo jej převzít odmítnete, mění se způsob dodání automaticky na osobní převzetí v provozovně prodávajícího. V případě, že si zaplacené zboží nepřevezmete v prodejně prodávajícího do 1 měsíce od uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva bez dalšího zaniká. V tomto případě Vám bude kupní cena vrácena na Vámi sdělený účet.

3.10 Prodávající má právo od kupní smlouvy kdykoliv odstoupit v případě, že zboží je vyprodáno nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, který zakládá nemožnost řádného plnění kupní smlouvy ze strany prodávajícího. V případě, že spotřebitel již v tomto případě zboží uhradil, vrátí mu prodávající zaplacené finanční prostředky bez zbytečného odkladu.

 

4. Platební podmínky

4.1. Cena uvedená v internetovém obchodu u jednotlivých položek je cena platná v okamžiku zobrazení příslušné položky. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty.

4.2. Vedle ceny za jednotlivé zboží je účtováno přepravné dle zvoleného způsobu odběru zboží, a sice (včetně DPH):

 

Možnosti dodání NW holí
OSOBNÍ ODBĚRZDARMA (Praha, Brno, Bílovice nad Svitavou, na výšlapech nebo dle dohody)
GLS100,- czk při platbě předem / 150,- czk dobírka
Možnosti dodání ostatního zboží 
OSOBNÍ ODBĚRZDARMA (dle dohody v Brně, Bílovicích n.Svit, na výšlapech)
ZÁSILKOVNA
 – výdejní místo
79 Kč při platbě předem / 109 Kč dobírka
DORUČENÍ
na adresu skrze Zásilkovnu
109 Kč při platbě předem / 139,- czk dobírka
BALÍKOVNA 
– výdejní místo
65 Kč při platbě předem / 95  dobírka
 
Česká Pošta na Vaši adresu70,- czk při platbě předem / 120,- czk dobírka
 

Výše uvedené poplatky neobsahují případné poplatky, které Vám účtuje Váš poskytovatel platebních služeb.

4.3. Další poplatky kromě výše uvedených nejsou účtovány.

4.4. Prodávající je oprávněn změnit nabízenou cenu zejména v případě podstatných změn na trhu (především v případě změny kurzu české koruny, zastavení dodávek od dodavatelů prodejce, změny cen dodavatelem prodejce, změn daní apod.). V takovém případě se prodávající pokusí spojit se spotřebitelem, aby s ním dohodl další postup, případně zrušení objednávky.

4.5. Platba za zboží se provádí:

a) převodem na účet prodejce po odeslání objednávky

b) v hotovosti přepravci při jeho zaslání na dobírku.

 

5. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 

5.1. Máte právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato 14denní lhůta běží ode dne, kdy převezmete zboží. V případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

5.2. Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám doručíte odstoupení od smlouvy a vrátíte zboží, kupní cenu za zboží, kterou jste zaplatili. Náklady na dopravu pro doručení zboží vracíme to nejnižší možné, které je pro dané zboží volitelné. Náklady na vrácení zboží nesete Vy.

5.3. Peněžní prostředky Vám budou vráceny převodem na účet nebo v hotovosti.

5.4. Odstoupit od smlouvy nelze zejména u tohoto zboží:

a) zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

b) zboží, které již bylo použito

b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

c) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možno vrátit;

d) zboží, u kterého je dána nemožnost odstoupit od smlouvy dle právních předpisů České republiky.

5.5. Jste povinni vrátit zboží čisté, nepoškozené, nepoužité,  s kompletní dokumentací, s visačkami a pokud je to možné, tak v původním obalu.

5.6. V průběhu lhůty pro odstoupení odpovídáte prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jste tedy oprávněni se zbožím nakládat tak, jako byste jej kupovali v provozovně prodávajícího, tedy například vyzkoušet velikost stejným způsobem jako při nákupu v provozovně. Za jakékoliv užívání nad rámec uvedeného a za jakékoliv související opotřebení jste ve smyslu výše uvedeného odpovědni.

5.8. Upozorňujeme, že účelová odstoupení od kupní smlouvy nebudeme považovat za platná stejně jako jakékoliv jiné pokusy o zneužití práva od smlouvy odstoupit.

 

6. Reklamace a odpovědnost za vady

6.1. Jako spotřebiteli Vám odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady, a pokud ano, jste na ně předem upozorněni.  Zejména Vám odpovídáme za to, že v době, kdy zboží převezmete: 

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy, 

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Jako spotřebitel jste oprávnění uplatnit práva z vadného plnění, které se u našeho spotřebního zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. To však neplatí:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo 

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3. Při koupi již použitého spotřebního zboží je ujednáno, že doba uvedená v čl. 5.3 je zkrácena na polovinu, tedy na dobu 12 měsíců.

6.4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 5.1 výše, můžete požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze součásti jednotlivého zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady. 

6.5. Právo na dodání nového kusu zboží, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit. 

6.6. Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového kusu zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

6.7. Právo z vadného plnění Vám však nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.

6.8. Jakákoliv práva z vad se uplatňují u prodávajícího, pokud na zboží nebo při dodání zboží není uvedeno jinak. Práva z vad lze uplatnit osobně nebo zasláním zboží na adresu sídla prodávajícího. Pokud bude zboží zasíláno, je nezbytné, aby zásilka obsahovala sdělení o tom, jakou vadu spotřebitel uplatňuje, popis toho, jak vada vznikla a dále uvedení veškerých skutečností relevantních pro posouzení vady. Zboží přijímáme pouze čisté, s kompletní dokumentací, a pokud je to možné, tak v původním obalu.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Odesláním objednávky (nabídky k uzavření kupní smlouvy) udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů Prodávajícímu. Souhlas se vztahuje na osobní údaje v rozsahu údajů, které uvedete v objednávce, zejména tedy jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje (e-mail, telefon). Účelem zpracování osobních údajů spotřebitele jsou, vedle plnění z kupních smluv, též marketingové účely prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, s jejichž zasíláním tímto souhlasíte. Osobní údaje nebudou mimo prodávajícího zpracovávat další osoby. Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálně i automaticky a rozumí se jím následující nakládání s osobními údaji ve smyslu § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů: jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování, aktualizace, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění, kombinování, blokování či likvidace.

7.2. Jste oprávněni nás požádat o informaci o zpracování Vašich osobních údajů a my jsme povinni Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat písemným oznámením, které nám doručíte. Domníváte-li se, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Nevyhovíme-li této žádosti, máte vždy právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů. Tento Váš souhlas je dobrovolný a uděluje se na dobu neurčitou.

Ochrana soukromí:

Vaše osobní údaje budou zachovány v tajnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám (vyjma poskytnutí doručovacích údajů dodavateli a přepravci pro doručení objednávky). Vaše osobní údaje budou uchovány na dobu neurčitou, pokud o výmaz nepožádáte dříve. Správcem osobních údajů poskytnutých Nordic Walking Brno a okolí je výhradně Mgr. Zdenka Šardová – lektorka a instruktorka Nordic Walking Brno a okolí.

 

8. Ostatní ustanovení

8.1. Kupní smlouvu evidujeme a ukládáme. 

8.2. Kupní smlouva se uzavírá a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

8.3. Tyto obchodní podmínky, jakož i veškeré smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a prodávajícím prostřednictvím e-shopu se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a s vyloučením úmluvy o mezinárodní koupi zboží.

8.4. K řešení jakýchkoliv sporů mezi spotřebitelem a prodávajícím jsou výhradně příslušné obecné soudy České republiky.

8.5. V případě jakýchkoliv rozporů mezi jednotlivými částmi kupní smlouvy (smlouva, informace pro spotřebitele, obchodní podmínky) je rozhodné to znění nebo to ustanovení, které je pro spotřebitele nejvýhodnější.

 

9. Účinnost

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 6. 1. 2023. Tyto obchodní podmínky ruší veškeré předchozí obchodní podmínky prodávajícího.

 

Mgr. Zdenka Šardová

Nordic Walking Brno a okolí 

Tel: +420 776 197 707 

e-mail: nordic-walking-brno@seznam.cz

www.nordic-walking-brno.cz