Obchodní podmínky

Tuto smlouvu uzavíráte 

 s lektorkou a instruktorkou Nordic Walking Brno a okolí Mgr. Zdenkou Šardovou,  se sídlem: Lesní 725, 66401 Bílovice nad Svitavou, IČO: 04870638, zapsaná v Živnostenském rejstříku, neplátce DPH.

Kontakt:  tel.: +420 776 197 707, e-mail: nordic-walking-brno@seznam.cz

Přihlášením na program (lekce, kurz, víkendová akce, apod.), účastník souhlasí s jeho programovou náplní a uvědomuje si, že nenahrazují odbornou lékařskou péči, a že se všeho účastní dobrovolně a na vlastní zodpovědnost,  a že o svém zdravotním stavu instruktora předem informoval a nic nezatajil. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a zařazením do databáze zájemců Nordic Walking Brno a okolí, které budou použity výhradně k jeho potřebám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Ty jsou např. pro účely  zajištění správného vybavení pro lekce, předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí emailem. Z databáze zájemců se účastník může kdykoli odhlásit, a to písemnou formou na adresu nordic-walking-brno@seznam.cz nebo odhlášením formou odkazu v mailu.  

Účastník potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé. Prohlašuje, že s přihlédnutím ke všem okolnostem je schopen/-na za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.

Přihlášením se na program účastník souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Neobdržíte-li do 48 hodin naše potvrzení emailem, zkontrolujte nastavení anti-spamového filtru a případně přidejte naši adresu nordic-walking-brno@seznam.cz mezi ověřené odesílatele. A pro jistotu nás znovu kontaktujte mailem nebo telefonicky.  

 

Pravidla ochrany osobních údajů

 
INFORMACE O SPRÁVCI

Správcem Vašich osobních údajů je:

Mgr. Zdenka Šardová, IČO: 04870638, se sídlem: Lesní 725, 66401 Bílovice nad Svitavou, IČO: 04870638, zapsaná v Živnostenském rejstříku, neplátce DPH.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn., že určujeme, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

 

KONTAKT

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 776 197 707, e-mail: nordic-walking-brno@seznam.cz

 

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, výška účastníka, datum narození a pro účely vystavení faktury adresa bydliště a číslo účtu.

Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies, souhlasíte s jejich používáním. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat a procházet naše webové stránky v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.

 

PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami svěříte za účelem:

– Poskytování poradenství. Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo) potřebujeme za účelem splnění právních povinností.

– Poskytování služeb. Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, město a datum narození, výška) nezbytně potřebujeme k poskytnutí služby a pro zasílání podrobných informací o NW lekcích, kurzech, výšlapech nebo seminářích, na které jste se přihlásili, apod.

–  Vedení účetnictví. Fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

–  Marketing – zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) potřebujeme k zasílání informací o programech, které pořádáme nebo pro zasílání inspirativních programů třetích stran, pro zkvalitňování služeb, zefektivnění komunikace, pro zjišťování spokojenosti se službami. Jste-li našim klientem, zasíláme vám newslettery a novinky jen na základě vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

–  Fotografie a video záznamy z akcí. Na našich kurzech, výšlapech, lekcích a seminářích pořizujeme foto dokumentaci nebo video záznamy. Tyto materiály pak používáme v propagačních materiálech, především na webu, facebookových stránkách, prezentacích a letácích. Pokud byste na fotografiích nebo videích nechtěli být, dejte nám to předem vědět.

 

JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy a po dobu pěti let po ukončení. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Údaje získané pro obchodní a marketinkové účely jsou zasílány do doby zrušení odběru novinek nebo odvolání vašeho souhlasu.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání.

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Obchodní a marketingová sdělení můžete kdykoli zrušit kliknutím na příslušný odkaz umístěný u každého obchodního sdělení. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce. Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře, klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů s pomocí moderních technologií, které zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Mailchimp, Facebook, Google, Webnode, www.rajce.cz.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme na zpracovatele klást stejné nároky na zabezpečení. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete požadovat:

– Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů. Přístup k údajům, které jste poskytli. V tom případě uplatnění tohoto práva vám potvrdíme, jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány.

– Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.

– Vysvětlení a odstranění osobních údajů, jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

 

PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.nordic-walking-brno.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Odeslat“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Mgr. Zdenka Šardová údaje odstraní.

 

Zdravotní stav a odpovědnost:

Účast na programu (lekce, kurz, výšlap, víkendová akce apod.)  je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný programy nenahrazuje odbornou lékařskou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

V případě, že má účastník v současné době jakékoli zdravotní problémy nebo podstupuje nějaký druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti instruktora informovat. V těchto případech doporučujeme, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře.

Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu programu.

Účastník je po celou dobu průběhu programu sám za sebe zodpovědný. Pokyny instruktora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za nezodpovědné či neopatrné jednání účastníka.

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě, je poplatek za program navrácen ve výši 50%.

Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo bude platba vrácena v plné výši.

 

Storno podmínky u  několikadenních akcí a jednodenní akce FIT den: 

Odhlásíte-li se do 30 dní před začátkem programu, činí storno poplatek 500,- Kč.

Odhlásíte-li se 29-15 dní před začátkem programu, a to na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), vrací se 50% platby a nelze ji převést na jiný program. 

Odhlásíte-li se méně než 15 dní před začátkem programu, v den začátku programu, v jeho průběhu nebo po jeho skončení, nárok na vrácení nebo převedení platby odpadá.

Můžete za sebe poslat náhradníka, na kterého bude Vaše platba v plné výši převedena. 

V případě, že necháte hledání náhradníka na nás a nám se podaří vhodného najít, počítejte se storno poplatkem 500 Kč.

Je to pro nás práce navíc a obvykle v tu nejméně vhodnou dobu, kdy máme nejvíce práce s organizováním akce. 

Nalezení náhradníka nezaručujeme.

Uděláme sice, co je v našich silách, ale nemůžeme vám to slíbit. Pokud vhodného náhradníka nenajdeme, platí storno podmínky výše. 

Děkujeme za pochopení. 

Odhlášení se z pobytu je potřeba učinit písemně (nejlépe e-mailem na adresu nordic-walking-brno@seznam.cz

a storno se počítá ode dne doručení této zprávy příjemci, o kterém dostanete obratem potvrzení.

Pokud potvrzení do 3 dnů nedostanete,  nejspíše se někde zatoulalo a raději zavolejte Mgr. Zdenku Šardovou na tel. 776 197 707.

 

Pro případ nečekaných událostí, kvůli kterým byste se nemohli víkendového pobytu zúčastnit, doporučujeme využít možnosti STORNO POJIŠTĚNÍ u některé z pojišťoven – viz např. https://www.pojisteni.com/pojisteni-storna/

 

Duševní vlastnictví:

Nordic Walking Brno a okolí má ucelený autorský koncept,  který lze šířit jen se souhlasem Mgr. Zdenky Šardové. 

Bez jejího souhlasu je pořizování kopií,  stahování informací a fotografií i jejich šíření přísně zakázáno.

 

Prohlášení účastníka:

Potvrzuji, že jsem si pečlivě prostudoval/a Obchodní podmínky a Pravidla pro ochranu osobních údajů, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé. 
Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopen/ schopna za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.

 

Tyto Obchodní podmínky byly upraveny a  jsou platné od 15.10.2018.